OGÓLNE WARUNKI
UŻYTKOWANIA MYJNI SAMOCHODOWEJ§1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania Myjni Samochodowej mają zastosowanie do wszystkich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osób prawnych, które korzystają z usług i asortymentu oferowanego przez Myjnię Samochodową położoną w Gdańsku przy ul. Słowackiego 118, będącą własnością HURYN MYJNIE SAMOCHODOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 2. Poniższe terminy użyte w Ogólnych Warunkach Użytkowania Myjni Samochodowej (dalej: „OWU”) należy interpretować następująco:

  1. Firma myjąca – HURYN MYJNIE SAMOCHODOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Juliusza Słowackiego 118, 80-281 Gdańsk, NIP: 584-284-38-59, REGON: 526940233.

  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną, która zawarła z Firmą myjąca Umowę w przedmiocie korzystania z Myjni Samochodowej;

  3. Myjnia Samochodowa – nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Słowackiego 118, stanowiąca wielostanowiskową myjnię tunelową pojazdów samochodowych, świadczącą usługi mycia samochodów, czyszczenia wnętrz samochodów, kosmetyki samochodowej, prania tapicerki, zabezpieczenia i konserwacji lakieru oraz tapicerki.

  4. Umowa – stosunek prawny pomiędzy Firmą myjącą a Klientem, zawarty w dowolnej, najczęściej ustnej formie poprzez skorzystanie przez Klienta z usług i asortymentu oferowanego przez Myjnię Samochodową.

  5. Strony – wszystkie strony każdorazowo zawartej Umowy w rozumieniu niniejszych OWU.

§2. Warunki korzystania z myjni.

 1. Myjnia Samochodowa jest czynna w dniach Poniedziałek - Sobota w godzinach od 8:00 do 21:00, Niedziela w godzinach od 10:00 do 20:00.

 2. Pełen zakres usług Myjni Samochodowej oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w cenniku dostępnym w Myjni Samochodowej oraz na stronie internetowej ww.carwashspa.pl. Szczegółowy opis zakresu poszczególnych usług dostępny jest na stronie internetowej ww.carwashspa.pl. Wszystkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdują się na stronie internetowej www.carwashspa.pl.

 3. W przypadku mocnego zanieczyszczenia pojazdu, Myjnia Samochodowa jest uprawniona do naliczenia dodatkowych kosztów nieobjętych cennikiem za wykonane usługi. Firma myjąca zastrzega, że mocne zanieczyszczenia pojazdu, w szczególności w formie smaru, smoły, zadrapań itp. mogą zostać nieusunięte, co Klient akceptuje i nie wnosi z tego tytułu zastrzeżeń. Myjnia może odmówić usługi mycia.

 4. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika Myjni Samochodowej o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia lub znajdującym się wewnątrz pojazdu przed skorzystaniem z Myjni Samochodowej. Niepoinformowanie o wskazanych okolicznościach zwalnia Firmę myjącą z odpowiedzialności za szkody w pojeździe Klienta spowodowane przez jej pracowników lub instalacje Myjni Samochodowej. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika myjni o niefabrycznie zamontowanych elementów.

 5. Przed skorzystaniem z Myjni Samochodowej Klient zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją obsługi myjni oraz zasadami jej prawidłowym użytkowania.

 6. Klient zobowiązany jest przestrzegać instrukcji zamieszczonych na tablicach i sygnałów świetlnych oraz postępować zgodnie z instrukcjami podanymi ustnie lub gestami pracownika firmy myjni samochodowej.

 7. Pojazd, który będzie korzystał z usług Myjni Samochodowej musi spełniać poniższe warunki:

   1. pojazd musi być czterokołowcem; odstępstwo jest możliwe tylko wtedy, gdy Firma myjąca wyraziła zgodę, na to aby z usług Myjni Samochodowej skorzystał pojazd o większej ilości kół;

   2. pojazd nie może przekraczać maksymalnych wymiarów podanych w systemie Myjni Samochodowej (wysokość, szerokość, długość);

   3. pojazd nie może posiadać żadnych luźnych lub wystających części, które mogłyby zostać rozerwane przez instalacje Myjni samochodowej. Części, które mogą być traktowane jako luźne lub wystające to np. anteny, lusterka, listwy dekoracyjne, listwy zderzaka, zderzaki, spojlery, reflektory, wycieraczki przedniej szyby i reflektorów, nieoryginalne części lub ewentualne zmiany w nadwoziu.

 1. Przed skorzystaniem z Myjni Samochodowej Klient musi sprawdzić we własnym zakresie, czy jego pojazd jest odpowiednio przystosowany do skorzystania z myjni. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za należyte przygotowanie pojazdu do skorzystania z usług Myjni Samochodowej.

 2. Firma myjąca może odmówić Klientowi wykonania usług przez Myjnię Samochodową, jeśli jego pojazd nie jest przygotowany lub przystosowany się do skorzystania z instalacji Myjni Samochodowej lub jeżeli istnieje inny uzasadniony powód.

 3. Jakiekolwiek działania Klienta stanowiące odstępstwo od zasad i obowiązków zawartych w instrukcji obsługi myjni oraz zasad jej prawidłowego użytkowania będzie traktowane jako działanie zawinione przez Klienta, wyłączające jakąkolwiek odpowiedzialność Firmy myjącej za szkody powstałe w związku z ww. zdarzeniami.

 4. Korzystanie ze wszystkich maszyn samoobsługowych jest na własną odpowiedzialność i myjnia Carwash SPA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z ich użytkowania.

§ 3. Odpowiedzialność.

 1. Firma myjąca nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie Myjni Samochodowej, przed i po wykonaniu Umowy, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania Umowy.

 2. W przypadku zlecenia przez Klienta pracownikowi Myjni Samochodowej usług innych niż usługi zawarte w cenniku, ich wykonanie następuje na ryzyko Klienta.

 3. Firma myjąca nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pojeździe, w tym za rzeczy wartościowe np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty fotograficzne, biżuterię, itp.

 4. Firma myjąca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek mycia wysokim ciśnieniem pary, w szczególności dotyczy to miejsc gdzie lakier pojazdu jest uszkodzony lub był szpachlowany, miejsc gdzie są naderwane listwy plastikowe, uszkodzone wkłady lusterek oraz niewłaściwie zamocowanych emblematów, niewłaściwie zamontowanych wycieraczek, oraz zużytych elementów nadwozia.

 5. Klient odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez niego w Myjni Samochodowej.

§ 4. Reklamacje.

 1. Po zakończeniu korzystania z Myjni Samochodowej Klient zobowiązany jest do oględzin pojazdu i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do stanu pojazdu pracownikowi Myjni Samochodowej, pod rygorem uznania że Klient nie kwestionuje jakości usług wykonanych przez Firmę myjącą.

 2. Na kliencie ciąży udowodnienie w jakim stanie przed wjazdem na myjnie znajdował się jego samochód, tzn w przypadku reklamacji zobowiązany jest okazać zdjęcie lub nagranie bezpośrednio poprzedzające wjazd na myjnie.

 3. Firma myjąca zastrzega, że po wyjeździe z myjni dokonaniu oględzin pojazdu, opłaceniu wykonanych usług oraz opuszczeniu terenu Myjni samochodowej reklamacje nie będą uwzględniane.

§ 5. Klauzula siły wyższej

Firma myjąca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będzie następstwem okoliczności o charakterze siły wyższej tj. zdarzeń o charakterze nagłym i nieprzewidywalnym, całkowicie od Firmy myjącej niezależnych, którym Firma myjąca przy dołożeniu należytej staranności nie mogła zapobiec, w szczególności z uwagi na utrzymujące się przez okres dłuższy niż 3 dni wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie Umowy, strajki, blokady dróg, klęski żywiołowe, powszechne choroby zakaźne, działania władz ustawodawczych bądź wykonawczych, akty władzy państwowej, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan wojenny, stan wyjątkowy oraz akty terrorystyczne.